You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
Call for Volunteer Award 2016 Notice Not available PDF icon Call_for_Volunteer_Award_2016_UNV_Nepali.pdf, PDF icon Call_for_Volunteer_Award_2016_UNV_Nepal.pdf
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन तथा म्याद थप सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन तथा म्याद थप सम्बन्धमा.PDF
आ.व.२०७३_७४ को सोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि सम्बन्धि Notice Not available PDF icon आ.व.२०७३_७४ को सोधभर्ना श्रोतको बजेट निकासा फुकुवा कार्यविधि सम्बन्धि.PDF
सामाजिक परिचालकहरु र सम्पर्क व्यक्तिको नामावली पठाईदिने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon social-mobilizer-contact-person.pdf
LGCDP Focal Person हरुको तालिम सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon Scan10005.PDF
ICT Volunteer को करार सेवा सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon regarding-ICT-volunteer-contract.pdf
जानकारी सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon regarding-focal-person.pdf
सम्पर्क व्यक्ति ( Focal Person ) तोक्ने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon letter-focal-person.pdf
जानकारी सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon letter-to-municipalities.pdf
वडा नागरिक मञ्च र सचेतना केन्द्र संम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने बारे Notice Not available PDF icon letter-to-cac-wcf.pdf

Pages