You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा.PDF
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा (दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा पत्र समेत) Notice Not available PDF icon Letter to LGs for release of ITO Salary.pdf
Request for Proposal (RFP) Notice Not available PDF icon RFP
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रिमक सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । Notice Not available PDF icon ito-salary-notice.PDF
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । Notice Not available PDF icon IT Officer को नयाँ तलब स्केल सम्बन्धमा-3.PDF
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । Notice Not available PDF icon IT Officer को नयाँ तलब स्केल सम्बन्धमा-2.PDF
उपस्थिति सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon SCAN0004.PDF
विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon विवरण-उपलब्ध-गराइदिने-सम्बन्धमा.PDF
सामाजिक परिचालकहरुको सेवा करार सम्बन्धि स्पष्टता सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon SM-Sewa Karam Sambandhi.PDF, PDF icon Previous letter on Social Mobilization
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सम्झौता नविकरण सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon Letter for ITO Continuation.PDF

Pages