You are here

Archives

Title Typesort ascending Tags document
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon socialmobilizer.PDF
Request for Proposal (RFP) Notice Not available PDF icon EFLG_Framework-RFP_final_SM_ER.pdf
Request for Proposal Notice Not available PDF icon RFP-EFLG-SGS-Workshop.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा । Notice Not available PDF icon IT Officer Recruitment Letter.PDF
Conditions for LGCDP budget for local levels Notice Not available PDF icon LGCDP-Budget-for-Local-Level-Conditions.pdf
आ. व. २०७४/ ७५ मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon lgcdp-related-to-social-mobilization.PDF
तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा Notice Not available PDF icon upload.pdf
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण Notice Not available PDF icon gaupalika-nagarpalika-nepal.pdf
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा - व.शी.नं ३६५८१९३ र ३६५८१९४ Notice Not available PDF icon lgcdp-2nd-quarter-release.PDF
तालिममा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा (ICT Volunteers सबै) Notice Not available PDF icon Invitation letter to ICTVs for CBT-III.PDF

Pages