You are here

Western Development Region

पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रमा आवस्थित जिल्ला तथा नगरपालिकाहरुको विवरण

Submitted on: Wed, 02/24/2016 - 15:35
पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रमा आवस्थित जिल्ला तथा नगरपालिकाहरुको विवरण
 
जिल्ला : १६, नगरपालिका : ४४
क्र.स जिल्लाको नाम जिल्ला स्थीत नगरपालिकाको नाम नगरपालिका संख्या कैफियत
1
नवलपरासी
रामग्राम
7
Subscribe to RSS - Western Development Region